FAYEZ K. SHAMIEH, MD, LAKE CHARLES, LA


MEDICAL MARIJUANA DOCTOR

Louisiana Medical Marijuana Doctor